Privacy- en cookieverklaring – Gebruiksvoorwaarden

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Veerle Hutsebaut Begijnengracht 3 9000 Gent, is beheerder van deze website en bijgevolg verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website verzameld worden.

Veerle Hutsebaut hecht veel belang aan de eerbiediging van je persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie op de website is dan ook beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, kan je contact opnemen met Veerle Hutsebaut door te mailen naar hutsebautveerle@gmail.com

Welke persoonsgegevens verzamelen we en op welke manier?

Persoonsgegevens zijn gegevens die jou identificeren of die een band leggen met jou als natuurlijke persoon.

In de gevallen waar Veerle Hutsebaut je persoonsgegevens vraagt, worden die gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze gevallen zijn:

jouw informatievraag  (inclusief het maken van een afspraak)
een door jou gewenste dienstverlening (inclusief het ontvangen van onze nieuwsbrief)
Wanneer je contact met ons opneemt via de website, verzamelen we je identificatiegegevens (i.e. voornaam, achternaam,  e-mailadres, telefoonnummer en postadres) en je bericht. Voor het inschrijven op onze nieuwsbrief, verzamelen we alleen je e-mailadres. Veerle Hutsebaut geeft je daarbij de volgende garanties:

Je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt
om de door jou gevraagde informatie te verstrekken
om de door jou gewenste dienstverlening te realiseren
De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde en voornoemde doelstellingen.
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de bovenvermelde doelstellingen.

Wat zijn je rechten?

Je hebt steeds het recht om ons te verzoeken tot inzage, beperking, verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens. Je heeft het recht om bezwaar te uiten tegen de verwerking van de persoonsgegevens, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit of ons te verzoeken deze gegevens over te dragen. De mogelijkheden tot uitoefening van deze rechten gelden in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Je hebt tevens de mogelijkheid om op elk moment uit te schrijven op onze nieuwsbrief.

Om je rechten uit te oefenen, kan je contact opnemen met Veerle Hutsebaut  door te mailen naar hutsebautveerle@gmail.com.

Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?

We nemen de nodige passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen tegen verlies of misbruik.

Confidentialiteit en geheimhouding van persoonsgegevens en andere informatie

We zijn ons bewust van het mogelijk gevoelige karakter van de informatie welke cliënten ons in vertrouwen bezorgen. Veerle Hutsebaut zorgt er bijgevolg voor dat alle persoonsgegevens en andere informatie die je ons bezorgt met de hoogste confidentialiteit wordt behandeld en garandeert de geheimhouding ervan. We doen geen mededeling van enige informatie aan andere derden, zowel mondeling als schriftelijk, zonder jouw voorafgaande toestemming.

Cookies

We maken gebruik van cookies op deze website.

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op je computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee je je browser kunt herkennen tijdens het bezoek aan de website of tijdens opeenvolgende herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Je kan de installatie van cookies weigeren via je browserinstellingen. Je kan op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van je computer of mobiele apparaat verwijderen. Wij verwijzen je graag door naar de officiële websites van de door jou gebruikte browser om dit verder te ontdekken.

Wanneer je cookies uitschakelt, moet je er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat je bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

Algemene informatie

We hebben het recht om deze verklaring te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

 

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website veerlehutsebaut.wordpress.com is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en de gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Gebruik van de portaalsite

Veerle Hutsebaut besteedt veel aandacht en zorg aan de website veerlehutsebaut.wordpress.com en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan niet gegarandeerd worden dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Veerle Hutsebaut de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met de beheerder van de site.

Hyperlinks en verwijzingen

Op veerlehutsebaut.wordpress.com word je met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en word je verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Veerle Hutsebaut beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je aangeboden ter informatie en voor je gebruiksgemak. Veerle Hutsebaut aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten

Je hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kan je contact opnemen met de beheerder van de site. Klik voor verdere informatie op “contact” in de navigatiebalk.

Veerle Hutsebaut behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close